M O S C A M P
MOSCAMP SONGKHLA 2024

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2567

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

จากนโยบายด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่มุ่งพัฒนาจังหวัดสงขลา ให้เป็นเมืองแห่ง การเรียนรู้หลักการของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยต้องมีการประสานสัมพันธ์และร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วัตถุประสงค์

01

เพื่อให้เด็ก และเยาวชน สามารถนําความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นมาตรฐานสากล

02

เพื่อพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนในจังหวัด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดสงขลาเท่านั้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เป้าหมายของโครงการ

รับสมัครกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายใน จังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการ เพื่อเข้าสอบรอบคัดเลือก จํานวน 1 วัน โดยมีเยาวชนจํานวนรวมทั้งสิ้น 200 คน และแบ่งการสอบคัดเลือกออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่
  1. 1. Microsoft Word 2019
  2. 2. Microsoft PowerPoint 2019
คัดเลือกนักเรียนจากลําดับคะแนนสูงสุดของรอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ เข้มข้น จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล เป็นระยะเวลา 2 วัน จํานวนรวม 80 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่
  1. 1. Microsoft Word 2019
  2. 2. Microsoft PowerPoint 2019
จัดสอบประเมินทักษะการใช้โปรแกรมผ่านระบบการทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งมีระบบเฉพาะของการสอบ ใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล แบ่งออกเป็นโปรแกรม Microsoft Word 2019 , Microsoft PowerPoint 2019 ภายใต้ชุดข้อสอบใบประกาศนียบัตรระดับสากลของ Microsoft Office Specialist Certification (MOS)
จัดการประกาศผลการสอบประเมินทักษะ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบด้วยใบ ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลสูงสุด 3 ลําดับแรกของแต่ละหลักสูตร พร้อมรางวัลชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โปรแกรมการอบรม
และในการสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สถานที่จัดกิจกรรม

รอบ/สถานที่จัดกิจกรรม อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่
รอบการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
รอบการอบรม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รอบการสอบแข่งขัน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
พิธีประกาศผล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
หมายเหตุ: สถานที่การแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับความเหมาะสม และข้อสรุปของโครงการ

รอบการสอบคัดเลือก

จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ใน วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 โดยแบ่งสถานที่จัดสอบเป็น 2 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตึก 63 อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ (ห้อง 63505)
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2609 ชั้น 6
09.00 - 10.00 น. สอบคัดเลือกรอบที่ 1 สอบคัดเลือกรอบที่ 1
10.00 - 11.00 น. สอบคัดเลือกรอบที่ 2 สอบคัดเลือกรอบที่ 2
11.00 - 12.00 น. สอบคัดเลือกรอบที่ 3 สอบคัดเลือกรอบที่ 3
13.00 - 14.00 น. สอบคัดเลือกรอบที่ 4 สอบคัดเลือกรอบที่ 4
14.00 - 15.00 น. สอบคัดเลือกรอบที่ 5 สอบคัดเลือกรอบที่ 5
15.00 - 16.00 น. สอบคัดเลือกรอบที่ 6 สอบคัดเลือกรอบที่ 6

รอบการอบรม

จัดอบรมนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ในระหว่าง วันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแบ่งสถานที่จัดอบรมเป็น 2 แห่ง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) และ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
อาคาร 1 อาคารปราการถิรวัตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 (ชั้น 3) ห้องคอมพิวเตอร์ 2 (ชั้น 2)
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
อาคาร 60 ปี ห้อง 6401 และ 6403 ชั้น 4
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. อบรมช่วงที่ 1 อบรมช่วงที่ 1
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. อบรมช่วงที่ 2 อบรมช่วงที่ 2
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. อบรมช่วงที่ 3 อบรมช่วงที่ 3
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. อบรมช่วงที่ 4 อบรมช่วงที่ 4

รอบการแข่งขัน และพิธีประกาศผลการแข่งขัน

จัดการแข่งขันทดสอบทักษะการใช้โปรแกรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมประกาศผลการแข่งขันในห้องประชุมรวม ของสถาบันการศึกษาที่ตั้งในอำเภอเมืองสงขลาใน
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2609, 2610, 2611 ชั้น 6
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น. การทดสอบรอบที่ 1
09.45 - 10.45 น. การทดสอบรอบที่ 2
11.00 - 12.00 น. การทดสอบรอบที่ 3
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. พิธีปิดโครงการ และประกาศผลการแข่งขัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ

ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท / หลักสูตร
โล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท / หลักสูตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท / หลักสูตร

รางวัลชมเชย

หลักสูตรละ 3 รางวัล

ทุนการศึกษามูลค่า 500 บาท / หลักสูตร

MOS คืออะไร ?