M O S C A M P
MOSCAMP SONGKHLA 2024

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปี 2567

ประกาศรอบสอบ Word
ประกาศรอบสอบ PowerPoint
ประกาศรอบสอบ Photoshop
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

จากนโยบายด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่มุ่งพัฒนาจังหวัดสงขลา ให้เป็นเมืองแห่ง การเรียนรู้ หลักการของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยต้องมีการประสานสัมพันธ์และร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

วัตถุประสงค์

01

เพื่อให้เด็ก และเยาวชน สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นมาตรฐานสากล

02

เพื่อพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนในจังหวัด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
และ อาชีวศึกษา (ชั้นปีที่ 1-3) หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดสงขลาเท่านั้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

รูปแบบของโครงการ

มัครกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และระดับอาชีวศึกษา (ชั้นปีที่ 1-3) ที่ ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดสงขลา เพื่อเข้าสอบรอบคัดเลือกจํานวน 1 วัน และแบ่งการสอบ คัดเลือกออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่
  1. 1. Microsoft Word 2019
  2. 2. Microsoft PowerPoint 2019
  3. 3. Adobe Photoshop
คัดเลือกนักเรียนจากลําดับคะแนนสูงสุดของรอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ เข้มข้น จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่
  1. 1. Microsoft Word 2019
  2. 2. Microsoft PowerPoint 2019
  3. 3. Adobe Photoshop
โดยจัดทดสอบประเมินทักษะการใช้โปรแกรมผ่านระบบการทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งมีระบบเฉพาะของ การสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล แบ่งออก
  1. 1. กลุ่มโปรแกรม Microsoft Word 2019 และ Microsoft PowerPoint 2019 ใช้มาตรฐานการทดสอบภายใต้ชุดข้อสอบใบประกาศนียบัตรระดับสากลของ Microsoft Office Specialist Certificate (MOS)
  2. 2. กลุ่มโปรแกรม Adobe Photoshop ใช้มาตรฐานการทดสอบด้วยชุดข้อสอบที่เป็นระบบการทดสอบมาตรฐานสากลแบบออนไลน์ มีหัวข้อการทดสอบเทียบเคียงวัตถุประสงค์การสอบของชุดข้อสอบ Adobe Certified Professional Certification
จัดการประกาศผลการสอบประเมินทักษะ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบด้วย ใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลสูงสุด 3 ลําดับแรกของแต่ละหลักสูตร พร้อมรางวัลชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการอบรมและในการสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

สถานที่จัดกิจกรรม

รอบ/สถานที่จัดกิจกรรม อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่
รอบการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
รอบการอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
รอบการสอบแข่งขัน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
พิธีประกาศผล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
หมายเหตุ: สถานที่การแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับความเหมาะสม และข้อสรุปของโครงการ

รอบการสอบคัดเลือก

จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 420 คน ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 โดยแบ่งสถานที่จัดสอบเป็น 2 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตึก 63 อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ (ห้อง 63505)
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2609 ชั้น 6
09.00 - 10.00 น. สอบคัดเลือกรอบที่ 1 สอบคัดเลือกรอบที่ 1
10.00 - 11.00 น. สอบคัดเลือกรอบที่ 2 สอบคัดเลือกรอบที่ 2
11.00 - 12.00 น. สอบคัดเลือกรอบที่ 3 สอบคัดเลือกรอบที่ 3
13.00 - 14.00 น. สอบคัดเลือกรอบที่ 4 สอบคัดเลือกรอบที่ 4
14.00 - 15.00 น. สอบคัดเลือกรอบที่ 5 สอบคัดเลือกรอบที่ 5
15.00 - 16.00 น. สอบคัดเลือกรอบที่ 6 สอบคัดเลือกรอบที่ 6

รอบการอบรม

จัดอบรมนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ในระหว่าง วันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแบ่งสถานที่จัดอบรมเป็น 2 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตึก 63 อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ
(วันที่ 2 ห้อง 63505 , 51202)
(วันที่ 3 ห้อง 63505, 51204)
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6
ห้อง 2609, 2610, 2611
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. อบรมช่วงที่ 1 อบรมช่วงที่ 1
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. อบรมช่วงที่ 2 อบรมช่วงที่ 2
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. อบรมช่วงที่ 3 อบรมช่วงที่ 3
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. อบรมช่วงที่ 4 อบรมช่วงที่ 4

รอบการแข่งขัน และพิธีประกาศผลการแข่งขัน

จัดการแข่งขันทดสอบทักษะการใช้โปรแกรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมประกาศผลการแข่งขันในห้องประชุมรวม ของสถาบันการศึกษาที่ตั้งในอำเภอเมืองสงขลาใน
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2609, 2610, 2611 ชั้น 6
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น. การทดสอบรอบที่ 1
09.45 - 10.45 น. การทดสอบรอบที่ 2
11.00 - 12.00 น. การทดสอบรอบที่ 3
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. พิธีปิดโครงการ และประกาศผลการแข่งขัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ

ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท / หลักสูตร
โล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท / หลักสูตร
ใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท / หลักสูตร
ใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย

หลักสูตรละ 3 รางวัล

ทุนการศึกษามูลค่า 500 บาท / หลักสูตร

MOS คืออะไร ?

ACP คืออะไร ?