ประกาศรายชื่อ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบอบรม

โปรแกรม Microsoft Word

สถานที่อบรม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 2609

วันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

# สถาบันการศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ พรประภัสสร์ ศรีพลอย
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ พิมพ์วลัญช์ ทิวทองหลาง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ กฤติน พูลแก้ว
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นนทกร บริเพชร
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ศิรวิทย์ หนูทอง
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ สาริศา หมัดสุบ
7 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปิยวัฒน์ ทองบัว
8 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ไหมทอง หมวกทอง
9 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อุมาวดี สุขวัฒนโชติ
10 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ ณัฐพล ยีหละ
11 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ รัตนาวดี ขวัญดี
12 โรงเรียนศาสนบำรุง ฝาตีเม๊าะ เสาะหา
13 โรงเรียนศาสนบำรุง สาวิตรี บาลา
14 โรงเรียนศาสนบำรุง อิสมี่ย์ ยีรามัน
15 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ณัฐกฤตา แดงยวน
16 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ณิชาภัทร คันธินทระ
17 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ภวิษย์พร ฉายาสกุลวงศ์
18 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สวนิต แก้วรัฐถา
19 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ธีรโชติ แสนทอง
20 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วรษา สุวรรณชาตรี
21 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เปมิกา ทองพูล
22 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา กัมปนาท ห่อทอง
23 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา กานต์มณี เลปนะสุวรรณ
24 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ชยุต กฤษณาพันธ์
25 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ธธรรศสมล ไชยวรรณ
26 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ธนกฤต สำราญ
27 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ธันยชนก นุ้ยเเก้ว
28 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อนวัช สร้างอำไพ

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบอบรม

โปรแกรม Microsoft Word

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตึก 63 อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 63506

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตึก 63 อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 63505

# สถาบันการศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) อดุลย์ หนุดทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ณัฐริกา จองนุ้ย
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ธนภูมิ พงษ์สุวรรณ
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ภิญญารัตน์ ลูกเล็ก
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อธิรวัฒน์ รุ่งเรืองไพบูลย์
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อาภาภัทร จันคง
7 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ พรชนก วงษา
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ นภัทรสรณ์ ศรีชาย
9 โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ สุกัณดา เหล๊าะเร๊ะ
10 โรงเรียนบำรุงศาสน์ ทิฆัมพร ไทยยะ
11 โรงเรียนบำรุงศาสน์ ธาลีรัตน์ บิลเต๊ะ
12 โรงเรียนบำรุงศาสน์ นิรานุช ล่ำสูบ
13 โรงเรียนบำรุงศาสน์ ปาลิตา บูละ
14 โรงเรียนบำรุงศาสน์ ริซ่า วารี
15 โรงเรียนบำรุงศาสน์ อัยลดา หลัมโส๊ะ
16 โรงเรียนบำรุงศาสน์ เมธินี ศุภะวีระ
17 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ดารารัตน์ สุวรรณธนะ
18 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ธัญจิรา พิทักษ์ธรรม
19 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ธีร์จุฑา มณี
20 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นราดุลย์ สมันเล็บ
21 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สุรเกียรติ โสมมนัส
22 โรงเรียนระโนดวิทยา ธนวรรธน์ ทิพย์แก้ว
23 โรงเรียนระโนดวิทยา อริสรา ปิ่นแก้ว
24 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ญาณิศา อะตะราใจ
25 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ดุลภูริ สนิวา
26 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม นัสริน เหมเด็น
27 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม นีสรินทร์ เลาะดีสม
28 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อัฎฮา มะสูยุ
29 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ฮานีฟะห์ เจ๊ะแต
30 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โซเฟีย เพ็ชโส๊ะ
31 โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ ซันญานี ตาเยะ
32 โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ ตัสณีมย์ หมูดเด็น
33 โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ บิสมินลา หมินเย๊าะ
34 โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ วานีตา มะใบ

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบอบรม

โปรแกรม Microsoft PowerPoint

สถานที่อบรม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 2610

วันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

# สถาบันการศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ สุปัญญา ธรรมจารีวงศ์
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เดลมอน หล่ำ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อาซิส หัดบิลแหม
4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ญาณิศา พงค์พิทักษ์
5 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ฑริตา เปรมชุติวัต
6 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ณภัทรารัตน์ แซ่ลี่
7 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ พิชญดา กิจเสริมทรัพย์
8 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ฟาเซียร์ ดาแม
9 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ลีลาวดี ชูช่วยสุวรรณ
10 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สุพรรณิกา ชูช่วยสุวรรณ
11 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ จัสติน หมัดร่วม
12 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ ฮาริษ สะหะมะ
13 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ ประเสริฐศักดิ์ ยิ่งมีทอง
14 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ วรพล ไชยเสือ
15 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ สรชัช ลีตระการกุล
16 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กฤษฎา จันทชาติ
17 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ศิรวิชญ์ ลือประพาส
18 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร นิภาธร นิกรพิบูลย์
19 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ศุภญาดา หนักแน่น
20 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จัยดาอ์ หมัดสมาน
21 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จิราภา ภู่กลาง
22 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พรหมคุณานนต์ พรหมสุวรรณ
23 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา กิตติพัศ แก้วปากดี
24 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ธนกร ไชยรัตน์
25 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ธนภัทร เพ็ชรรัตน์
26 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ธีรภัทร ช่วยฉิม
27 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ปฐมพร หนูเสน
28 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา พีรภัทร วรรณบวรณ์
29 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา วรภัทร ภาระรัตน์
30 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา วรัชยา จิตรวารินทร์
31 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา วิธวินท์ แวมามะ
32 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา วีรภาพ หมื่นอรุณ
33 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ตรีลดา แสนสนุก
34 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ธาวิน ชากรี
35 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) นิติศาสตร์ สุวรรณ
36 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ปฐมพงษ์ ประทุมรัตนาภรณ์
37 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) พงศกร นาคสิน
38 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) พงศ์ธวัช บุญส่ง
39 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ศิวัช อริยภูวอนันต์
40 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) สิขเรศ กาพัทธพงค์
41 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) อภิชาติ จันทร์เรือน
42 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) อานนท์ เด็นหมัด

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบอบรม

โปรแกรม Microsoft PowerPoint

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตึก 51 อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 51202

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตึก 51 อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 51204

# สถาบันการศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) นราธิป ปักสีแซ่
2 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ปรเมศร์ พุทธัสโร
3 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ศดานันท์ ศรีสมัย
4 โรงเรียนจะนะวิทยา ชมพูนุช โต๊ะเส็น
5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พิชชาภา เจริญกิตตินุกูล
6 โรงเรียนระโนด จาริณี ขมักการ
7 โรงเรียนระโนด จุฑามาศ แพงศรี
8 โรงเรียนระโนด ณัฐวรรณ สั้นดำ
9 โรงเรียนระโนด นพรัตน์ ปรีชานุกิจ
10 โรงเรียนระโนด สุภัสสร ปราบสงคราม
11 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ มุมิน เตะมาหมัด
12 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อริญ หัสบู
13 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม คอยรียะห์ ดอเล๊าะ
14 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ธีรเดช หมันเหล็ม
15 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม นนทวุฒิ ขะเด
16 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม วานีตา มะดีเยาะ
17 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อชิตะ นามปัญญา
18 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ธนกร ล้วนเส้ง
19 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ปฏิวัติ ทองอ่อน
20 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ปริยกร ขวยสุวรรณ

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบอบรม

โปรแกรม Adobe Photoshop

สถานที่อบรม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 2611

วันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

# สถาบันการศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ชินภัทร จอมประดิษฐ์
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วรเทพ ชูบัวทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วิศรุต เฉลียวพงษ์
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา สรศักดิ์ โอฬาร์ผล
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ณภัทร แซ่ซัวะ
6 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ทศวรรษ จีจู
7 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม รัฐนนท์ มณีรัตน์
8 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ขวัญปีใหม่ แซ่ลิ่ม
9 โรงเรียนบำรุงศาสน์ อานัต เหมสนิท
10 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ พงศกร ขวัญวิไล
11 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ หทัยกานต์ เจริญวิริยะภาพ
12 โรงเรียนระโนด มนัสนันท์ โพธิกุล
13 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ธีธัช สะมะอุน
14 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร วรรณวิษา มั่นคง
15 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ชนณพัฒน์ นวลคำ
16 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ณัฐกฤต ชัยพันธ์
17 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ณัฐนันท์ สุขประสาท
18 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ธนโชติ สามทอง
19 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ปัณณวัฒน์ สุขสันต์
20 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ศตวีร์ คงเอียง
21 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สุคนธวา สุริยะชัยกุลพงศ์
22 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อภิสิทธิ์ แสนชุม
23 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เดชพงศ์ พรมพินิจ
24 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ชนกันต์ เพ็ชร์รัตน์
25 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ชิรวิชญ์ เภาทอง
26 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ดาวประกาย ดวงจันทร์
27 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ธัชชนันธ์ ดำแป้น
28 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ปฏิภาณ ขณะรัตน์
29 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ปัทมพร วงศ์ชนะ
30 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ลักษิกา สุริพันธ์
31 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) อริสรา สโมสร
32 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) เนตรศรัณพร คชสง่า
33 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) กจกร จันทร์เมือง
34 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ณัฐวุฒิ ดำมาก
35 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ทรงพล กันไพเราะ
36 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ธนภรณ์ คงหนู
37 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ธีรเดช นุ่นสง
38 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) นันทภพ ม่วงศรี
39 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) รุสลัน มยะกุล
40 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อารยา ปฐมรัตน์