แบบประเมิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจ

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ
ด้านการอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร สามารถสื่อเนื้อหาให้มีความเข้าใจเพียงใด
2 รูปแบบของการอบรม และระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสมเพียงใด
3 เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม มีเนื้อหาครอบคลุมเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
4 สถานที่ อุปกรณ์การฝึกอบรม มีความสะดวกสบาย และเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
5 ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรมมากน้อยเพียงใด
6 ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ จากการอบรมครั้งนี้ มีมากน้อยเพียงใด
ด้านการประเมินผล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 ความสอดคล้องของเนื้อหาที่อบรม กับเนื้อหาในโปรแกรมสอบมีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด
2 การทดสอบ แยกตามวัตุประสงค์ของการสอบ เพื่อประเมินความเข้าใจของผู้สอบได้มากน้อยเพียงใด
3 ผู้สอบเข้าใจโจทย์ หรือคำสั่งของข้อสอบมากน้อยเพียงใด
4 ผู้สอบมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี หรือระบบการสอบมากน้อยเพียงใด
5 ผู้สอบมีความคิดเห็นว่าการสอบมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม